Ισοτιμία Διπλώματος Οδηγήσης στην Ευρώπη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την
άδεια οδήγησης (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η οδηγία 2006/126/ΕΚ προβλέπει ότι όλες οι άδειες οδή­
γησης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη αναγνωρίζονται
αμοιβαία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδόθηκαν
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της αρχής της αμοι­
βαίας αναγνώρισης.
(2) Η εν λόγω αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών
οδήγησης περιλαμβάνει την πλήρη αναγνώριση όλων των
δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στον κάτοχο της άδειας σύμ­
φωνα με τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν τη στιγμή εκείνη.
(3) Η οδηγία 2006/126/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει
να ορίζουν την ισοδυναμία μεταξύ των κατηγοριών αδειών
οδήγησης που είχαν χορηγηθεί πριν από τη θέση σε εφαρ­
μογή της εν λόγω οδηγίας και των κατηγοριών που ορίζο­
νται στο άρθρο 4 της ίδιας οδηγίας. Για την ισοδυναμία
αυτή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής με νομικά
δεσμευτικό τρόπο.
(4) Οι πίνακες ισοδυναμιών μεταξύ των κατηγοριών των αδειών
οδήγησης που έχουν ορισθεί με την απόφαση 2008/766/ΕΚ
της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2008, για την ισοδυ­
ναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2) πρέπει να
επικαιροποιηθούν.
(5) Επομένως, πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 2008/766/ΕΚ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλες τις ισχύουσες άδειες
οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη και είναι σε
κυκλοφορία.
Άρθρο 2
Οι πίνακες ισοδυναμιών μεταξύ των κατηγοριών των αδειών οδή­
γησης που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη πριν από την εφαρ­
μογή της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, καθώς και οι εναρμονισμένες
κατηγορίες αδειών οδήγησης που ορίζει το άρθρο 4 της οδηγίας
2006/126/ΕΚ παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφα­
σης.
Άρθρο 3
1. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν
από την εφαρμογή της οδηγίας 2006/126/ΕΚ παρέχουν το
δικαίωμα στον κάτοχο να οδηγεί οχήματα της αντίστοιχης κατηγο­
ρίας, όπως περιγράφονται στο παράρτημα χωρίς ανταλλαγή της
άδειας οδήγησης. Ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί, οι
οποίοι αναφέρονται για το σχετικό δικαίωμα στο παράρτημα.
2. Με την ανταλλαγή της άδειας οδήγησης από υπόδειγμα
άδειας οδήγησης της ΕΕ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της
οδηγίας 2006/126/ΕΚ, χορηγούνται τα ισοδύναμα δικαιώματα οδή­
γησης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα.
22.1.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/1
(
1) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18. (2) EE L 270 της 10.10.2008, σ. 31.3. Οι κωδικοί που υποδηλώνουν περιορισμό των αντίστοιχων
δικαιωμάτων είναι εναρμονισμένοι κωδικοί της ΕΕ, όπως διευκρινί­
ζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/126/ΕΚ.
4. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης που προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/126/ΕΚ δεν εφαρμόζε­
ται στις εθνικές κατηγορίες αδειών οδήγησης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 19 Ιανουαρίου 2013.
Η απόφαση 2008/766/ΕΚ καταργείται από τις 19 Ιανουαρίου
2013.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Siim KALLAS
Αντιπρόεδρος